Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľ(-ka) MŠ v Tesárskych Mlyňanoch.

Obec Tesárske Mlyňany

zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

               Materskej školy so sídlom Hlavná 1, Tesárske Mlyňany

 

Viac informácií tu:

Vyhlásenie výberového konania – riaditeľ MŠ