Symboly obce

Symboly obce

 

Obe obce mali v minulosti svoje osobitné pečate. Právo pečate udeľovali obci a jej richtárovi dediční zemepáni. Držiteľom obecnej pečate bol richtár, ktorý ňou potvrdzoval písomnosti. Pečať zastupovala funkciu vlastnoručného podpisu richtára a slúžila aj ako overovací znak pre obyvateľov obce, ktorí nevedeli čítať a písať.

 

Tesáre v 18. storočí používali obrazovú pečať, na ktorej bol strapec hrozna. Obraz pečate vyjadruje vinohradnícky charakter obce. Odtlačok pečate sa zachoval na písomnosti zo dňa 6. mája 1745 v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti.

 

Mlyňany v 17. storočí používali obrazovú pečať o priemere 28 mm s latinským kruhopisom SIGILUM * POSS: * MALOMYA. V preklade: PEČAŤ OBCE MLYŇANY. V strede pečatného poľa mala hrotmi nahor postavené pluhové radlice lemeš a čerieslo. Medzi nimi bola kolmo postavená otka (nástroj na čistenie radlíc), ovenčená dvomi vyrastajúcimi klasmi. Nad týmito znakmi v hornej časti pečatného poľa bola otvorená koruna medzi dvoma hviezdičkami. Pluhové radlice s otkou a klasy symbolizujú poľnohospodársky charakter obce v minulosti. Spojenie pluhových radlíc s klasmi nesie v sebe symboliku začiatku a ukončenia poľnohospodárskych prác.

 

V novembri 1995 tajomník Heraldickej komisie Ladislav Vrteľ vypracoval na požiadanie Obecného úradu v Tesárskych Mlyňanoch návrh obecného erbu, obecnej pečate a obecnej vlajky. Obecné zastupiteľstvo dňa 24. novembra 1995 schválilo symboly obce:

Obecný erb Tesárskych Mlynian vychádza z pečatí oboch obcí v minulosti. Tvorí ho neskorogotický (dolu zaoblený) štít. V hlave štítu je medzi dvoma hviezdami otvorená koruna. V strede štítu je hrotom nahor postavený lemeš, otka strapec hrozna a hrotom nahor postavené čerieslo. Zo spodného okraja štítu vyrastajú dva klasy. Štít je modrý, oceľové nástroje (lemeš, otka, čerieslo) sú strieborné, hviezdy, koruna strapec hrozna a klasy sú zlaté.

Obecná pečať Tesárskych Mlynian je okrúhla. Má priemer 35 mm. Uprostred nesie obecný erb, pod ktorým je kruhopis OBEC TESÁRSKE MLYŇANY.

Vlajka obce Tesárske Mlyňany pozostáva zo šiestich pozdľžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej, modrej, žltej a modrej. Ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Symboly obce Tesárske Mlyňany sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou

T-42/1995.