Oznam ZŠ v Tesárskych Mlyňanoch – plošné poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov detí (tzv. obedy zadarmo)

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany oznamuje rodičom žiakov, že od 1.8. 2021 končí plošné poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ ( obedy zadarmo).

 

Od nového školského roku 2021/2022 bude mať nárok na dotáciu :

  1. dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

  2. dieťa ktoré žije v domácnosti, ktorá má príjem najviac vo výške životného minima

  3. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, ( „deti bez daňového bonusu ‟)

Nárok na dotáciu sa preukazuje :

  1. potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi- potvrdenie vystaví ÚPSVaR

  2. potvrdením že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima – potvrdenie vystaví ÚPSVaR

  3. podpísaním čestného vyhlásenia o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

Termín na predloženie dokladu preukazujúceho nárok na dotáciu je do 05. augusta 2021 do 12.00 hodiny v ZŠ Štefana Moysesa.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti stiahnete tu:

čestné vyhlásenie

alebo si tlačivo môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Tesárske Mlyňany.

VZN č. 1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje VZN č. 1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

 

VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

Jánske ohne – pozvánka

Prerušenie distribúcie elektriny – 22.6.2021

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje občanom, že dňa 22.6.2021 (t. j. utorok) bude prerušená distribúcia elektriny v čase od 7:45 – 15:30 hod. na uliciach:

 Kapusničky, Športová a Za humnami.

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“

Obec Tesárske Mlyňnay  zverejňuje Verejnú vyhlášku – územné rozhodnutie 

navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany,

Nábrežie Ivana Krasku, č. 3/384, 921 80 Piešťany na stavbu:

 

„Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“

 

109_2021_Vieska_n_Ž_SVP_š_p_Protipovodňová ochrana obce – ÚRVV

SČITANIE OBYVATEĽOV – informácia

Oznamujeme občanom, že prebieha posledný víkend (t. j. 12. a 13. júna 2021) v súvislosti
so sčítaním obyvateľov.

V prípade , ak ste sa ešte nesčítali a máte záujem o dosčítanie sa, kontaktujte Obecný úrad
na t. č. 0908724262, prípadne Call centrum na t. č. 02 22119999 alebo 02 20924919.

Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje  Návrh VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

Návrh VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

 

Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra – chovatelia ošípaných

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitra v súvislosti s chovom ošípaných:

Viac info tu:

Upozornenie

Registrácia farmy

Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat

Registracia_chovu_1_ks_OS-Priloha_c1

RegFarm2017

Oznam – výkopové práce

Oznamujeme občanom, že od zajtrajšieho dňa (t. j. 8.6.2021) sa začínajú vykonávať výkopové práce pre uloženie optického kábla na uliciach:
M. R. Štefánika, Orechová ul., Krížna ul.
Práce budú trvať približne jeden týždeň.

Zverejnenie zámeru odpredaja – Sýkora

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer odpredaja pozemku pre p. Vincenta Sýkoru.

Viac tu:

zverejnenie zámeru sýkora