Územné rozhodnutie – Verejná vyhláška

 Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E   –  V E R E J N Ú  V Y H L Á Š K U

 

Navrhovateľ: Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce zastúpené primátorom mesta PaedDr. Dušanom Husárom podalo dňa 17.12.2021 na Obecnom úrade Tesárske Mlyňany žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na využití územia na stavbu:

 „ Cyklotrasa Hviezdoslavova ulica – Zlaté Moravce “

„ Cyklotrasa Staničná ulica – Zlaté Moravce“

 „ Bike and ride na autobusovej stanici Zlaté Moravce“

  • č.: KN „C“ 1100/100, 1100/102, 1100/103, 1100/90,  1100/91, 1100/88,  1100/83, 1100/82, 1100/89, 1100/81, 1100/2,  , 1053, 1056/1, 1057/6, 1057/1, 1060/1,   1064/2, 1061/1 1064/1, 1065, 1067/4, 1071, 1072, 1079, 1083, 1082, 1081, 1925/8, 1100/1, 1101/3, 1101/10, 1101/8, 1101/9, 1101/37, 2841/1, 1118/2, 1107/1, par. č. KN „E“  5702/2, 4957, 1102, 1118, 5687,   5699/3,  5632,  701,  5701/1,  5631 887/2,  5693, 5689, 5621

 č.: KN „C“ 1105/3, 2601/1, 2603/2, 2604/17, 2601/16, 2601/15, par. č.: KN „E“ 5619, 2894, 5648

  • č.: KN „C“ 1510/3, 1513

 

Dokument k nahliadnutiu:

Územné rozhodnutie Verejná vyhláška – Cyklo v Zlatých Moravciach