Rozsah hodnotenia – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

Rozsah hodnotenia – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027

Rozsah hodnotenia – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027

Verejnosť môže svoje pripomienky predložiť do 10 dní od jeho zverejnenia

Okresnému úradu Nitra

odbor starostlivosti o ŽP

Štefánikova 69

949 01 Nitra