november 2021 archive

Oznam o začatí konania -výrub drevín

879-001/2021 Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení …

Chcem vedieť viac

Rozsah hodnotenia – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Rozsah hodnotenia – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027 Rozsah hodnotenia – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027 Verejnosť môže svoje pripomienky predložiť do 10 dní od jeho zverejnenia Okresnému úradu Nitra odbor starostlivosti o ŽP Štefánikova …

Chcem vedieť viac

Prerušenie elektrickej energie dňa 24.11.2021

Západoslovenská distribúcia dopĺňa informáciu v súvislosti s prerušením distribúcie elektrickej energie na deň 24.11.2021.

Oznam – Národná linka na pomoc deťom v ohrození pod názvom VIAC AKO N(I)CK

Národná linka na pomoc deťom v ohrození pod názvom VIAC AKO N(I)CK je jedným zo systémových opatrení, ktoré vyplýva z Národnej stratégie ochrany detí pred násilím, ktorá je schválená vládou SR. Je realizovaná v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a je prvou štátom garantovanou linkou pomoci …

Chcem vedieť viac

Prerušenie distribúcie elektrickej energie v dňoch 25.11.2021 a 26.11.2021

 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie v dňoch 22.11.2021 a 25.11.2021

Výzva Západoslovenskej distribučnej pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov

Prerušenie distribúcie elektriny – dňa 18.11.2021

Návrh aktualizácie PHSR obce Tesárske Mlyňany na roky 20

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje Návrh aktualizácie PHSR obce Tesárske Mlyňany na roky 2014-2023. Návrh_Aktualizácia_PHSR Tesárske Mlyňany 2014-2023