Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027 – oznámenie o strategickom dokumente

č. j. 768-001/2021

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec, zverejňuje informáciu  – oznámenie o strategickom dokumente

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021- 2027“

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle ministerstva

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr

Do oznámenia je možné nahliadnuť na uvedenom linku a priamo na Okresnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko

Okresnému úradu Nitra

odbor starostlivosti o ŽP

Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra

do 15 dní od zverejnenia oznámenia, t.j. do  10.11.2021 na vyššie uvedenú adresu.