Oznámenie o začatí konania č. 786-002/2021- výrub stromov

číslo konania: 786-002/2021

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na základe žiadosti

Mesta Zlaté Moravce, Mestský úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, a údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú:

1ks lipa malolistá s obvodom kmeňa 230 cm  meraný vo výške 130 cm nad zemou,

rastúci v okrese Zlaté Moravce,  zastavané územie obce Zlaté Moravce, katastrálnom území Zlaté Moravce, na pozemku parcely:

registra „C“ s parcelným číslom 1935

a

1 ks sofora japonská s obvodom kmeňa 290 cm

 meraných vo výške 130 cm nad zemou,

rastúci v okrese Zlaté Moravce,  zastavané územie obce Zlaté Moravce, katastrálnom území Zlaté Moravce, na pozemku parcely:

  • registra „C“ s parcelným číslom  1904/6,  

 

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Tesárske Mlyňany, Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná  647/96, 951 76  Tesárske Mlyňany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: zlatnanska@tesarskemlynany.sk.