október 2021 archive

Oznámenie o začatí konania č. 786-002/2021- výrub stromov

číslo konania: 786-002/2021 Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) …

Chcem vedieť viac

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027 – oznámenie o strategickom dokumente

č. j. 768-001/2021 Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec, zverejňuje informáciu  – oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021- 2027“ Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle ministerstva https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr Do oznámenia je možné nahliadnuť na uvedenom linku a priamo na Okresnom …

Chcem vedieť viac

List občanom k zberu papiera

Oznam Policajného zboru

Počas jesenných a zimných mesiacov, ale  najmä počas zníženej viditeľnosti, či už z dôvodu dažďa, hmly alebo skorého stmievania, častejšie dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Na zlepšenie viditeľnosti, ale hlavne bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky sa používajú reflexné prvky (reflexné pásky, samolepky, gumičky…) a reflexný bezpečnostný odev (vesta, bunda, pláštenka), ktoré môžu nemotorovému účastníkovi cestnej …

Chcem vedieť viac

Plagát – ako správne triediť odpad