Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: Odlučovač ropných látok km 1,961

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-05- Odlučovač ropných látok – km 1,961  

katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou

parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2748/15

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania -parcela registra „E“ č. 2748/15