Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: 501-03- Odlučovač ropných látok

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-03- Odlučovač ropných látok –  

katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou

parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2832, 2833

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – parcela registra „E“ č.832,2833