Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb a návrh komunitného plánu sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Návrh 

Určenia cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

ako prílohu ku komunitnému plánu.

Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Návrh  – Koumintný plán sociálnych služieb Obce Tesárske Mlyňany 2021-2030 – aktualizácia

Návrh komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021-2030