Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“

Obec Tesárske Mlyňnay  zverejňuje Verejnú vyhlášku – územné rozhodnutie 

navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany,

Nábrežie Ivana Krasku, č. 3/384, 921 80 Piešťany na stavbu:

 

„Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“

 

109_2021_Vieska_n_Ž_SVP_š_p_Protipovodňová ochrana obce – ÚRVV