14/06/2021 archive

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“

Obec Tesárske Mlyňnay  zverejňuje Verejnú vyhlášku – územné rozhodnutie  navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku, č. 3/384, 921 80 Piešťany na stavbu:   „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“   109_2021_Vieska_n_Ž_SVP_š_p_Protipovodňová ochrana obce – ÚRVV