VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Určenie lesného celku TOPOĽČIANKY A ŽITAVANY

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku:

Určenie lesného celku TOPOĽČlANKY A ŽITAVANY

  • upovedomenie o začatí konania
  • umožnenie oboznámit’sa so súvisiacim spisovým materiálom
  • možnost’vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnút‘ jeho doplnenie.

Bližšie informácie v súboroch pdf. 

Verejná vyhláška

LC TOPOĽČIANKY A ŽITAVANY – mapa