24/05/2021 archive

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“ – oznámenie o začatí konania

Obec Tesárske Mlyňany zvrejňuje verejnú vyhlášku: Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,  Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany  stavba: „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“ …

Chcem vedieť viac