21/05/2021 archive

Návrh záverečného účtu za rok 2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh účtu za rok 2020. Dňom zverejnenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas, ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne  do zápisnice na Obecnom úrad p. Zlatňanskej. Návrh záverečného účtu za rok 2020