máj 2021 archive

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“ – oznámenie o začatí konania

Obec Tesárske Mlyňany zvrejňuje verejnú vyhlášku: Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,  Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany  stavba: „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“ …

Chcem vedieť viac

Návrh záverečného účtu za rok 2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh účtu za rok 2020. Dňom zverejnenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas, ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne  do zápisnice na Obecnom úrad p. Zlatňanskej. Návrh záverečného účtu za rok 2020

PRIANIE KU DŇU MATIEK

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Určenie lesného celku TOPOĽČIANKY A ŽITAVANY

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku: Určenie lesného celku TOPOĽČlANKY A ŽITAVANY upovedomenie o začatí konania umožnenie oboznámit’sa so súvisiacim spisovým materiálom možnost’vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnút‘ jeho doplnenie. Bližšie informácie v súboroch pdf.  Verejná vyhláška LC TOPOĽČIANKY A ŽITAVANY – mapa      

Asistované sčítanie obyvateľov – informácia

Vážení spoluobčania, od 03. mája 2021 ( t. j. dnes) prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese: Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany, alebo požiadajte o mobilného asistenta na tel. čísle obecného …

Chcem vedieť viac