Zámer odpredaja pozemku – Sýkora

Zverejnenie zámeru

 

Na základe žiadosti p. Vincenta Sýkoru, Obyce 551 

o odpredaj obecných pozemkov

Obec Tesárske Mlyňany 

zverejňuje zámer na odpredaj pozemkov v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písmeno e! zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

odpredaj parciel vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany ako prípad hodný osobitného zreteľa. Jedná sa o:

  • pozemok registra „C KN“ č. 157/2, druh pozemku: záhrady o výmere 345 m2
  • pozemok registra „C KN“ č. 157/3, druh pozemku: záhrady o výmere 120 m2
  • pozemok registra „C KN“ č. 158/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2
  • pozemok registra „“C KN“ č. 158/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie o výmere 32 m2
  • stavbu dom so súp. číslom 337 na pozemku registra C KN s parc. č. 158/1, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2.

 

Zverejnené: dňa 25.2.2021

 

Dôvod odpredaja parciel:

 

Od 1.12.2019 má p. Sýkora s Obcou Tesárske Mlyňany uzatvorenú nájomnú zmluvu na vyššie uvedené parcely, stará sa o okolie domu a upravuje ho.

V roku 2021 odkúpil od p. Rafaelovej pozemky, ktoré sa nachádzajú v spoločnom dvore. Mal by záujem zjednotiť si všetky pozemky a nadobudnúť ich do jeho vlastníctva.