Uznesenie vlády SR č. 807 – predĺženie núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 807
z 29. decembra 2020
k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587
z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

807_2020