Územný plán obce Vieska nad Žitavou – správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec podľa   § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme 

Územný plán obce Vieska nad Žitavou – správu o hodnotení strategického dokumentu

a návrh strategického dokumentu:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vieska-nad-zitavou

 

Pripomienkovať dokument je možné po dobu 21 dní, t. j. do 24.12.2020

na adrese: Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce