Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov 

nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia 

v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov

a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení

distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2021