30/11/2020 archive

Návrh – Prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh: Príloha č. 1 k VZN obce TM č. 2-2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriadovateľskej pôsobnosti obce   

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia  v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. v …

Chcem vedieť viac

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 10.12.2020 v čase od 8.00-14.30 h bude prerušená distribúcia elektrickej energie – viď nižšie