Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – oznámenie

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec zverejňuje oznámenie

o strategickom dokumente: Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja,

ktorý je zverejnený na webovom sídle:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresn=mu úradu Nitra,

odbor starostlivosti o životné prostredie

do 14 dní od 12.6.2020.