Oznam riaditeľky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tesárske Mlyňany

Oznámenie

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2020 – 2021

Riaditeľka materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tesárske Mlyňany informuje v zmysle § 59 ods.3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2020 sa budú prijímať v budove MŠ od 4.5.2020 do 7.5. 2020 v čase od 9,00 – do 11,00 hod.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa organizuje bez osobnej prítomnosti detí.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, vlastné pero, rúško a rukavice.

Prihláška na stiahnutie je k dispozícií na web. stránke obce Tesárske Mlyňany:

Nevyžaduje sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt.