Pozvánka na verejné prerokovanie pripravovanej stavby „Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana „

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany spoločne s Obcou Vieska nad Žitavou

zvoláva verejné prerokovanie pripravovanej stavby:

„Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“ z dôvodu zabezpečenia súhlasov vlastníkov

pozemkov s realizáciou stavby k vydaniu územného a stavebného povolenia.

Prerokovanie staby bude dňa 25.3.2020 (streda) o 17.00 hod. v priestoroch obecného úradu Vieska nad Žitavou.

Viac info: Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce – pozvánka