Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 14.2.2020

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Bc. Dušana Rajtára, Dolné Sľažany 74,  Sľažany zo dňa 14.2.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub krovitého porastu  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemkoch parcela registra „E“ č. 1376/11, 1376/211  druh pozemku:  orná pôda v k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.