Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky – oznámenie

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutý orgán zverejňuje informáciu

o začatí posudzovania vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

„Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky č. 9“

Uvedené sa nachádza na :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sidelneho-utvaru-zlate-moravce-zmeny-doplnky-c-9

K uvedenému sa môžete vyjadriť a nahliadnuť

na Okresnom úrade Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP do 23.1.2020