09/01/2020 archive

Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky – oznámenie

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutý orgán zverejňuje informáciu o začatí posudzovania vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, zmeny a doplnky č. 9“ Uvedené sa nachádza na : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-sidelneho-utvaru-zlate-moravce-zmeny-doplnky-c-9 K uvedenému sa môžete vyjadriť a nahliadnuť na Okresnom úrade …

Chcem vedieť viac