Zmeny a doplnky „Územného plánu obce Beladice“

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutá obec zverejňuje  oznámenie  o vypracovaní

strategického dokumentu „Zmeny a doplnk č. 1  Územného plánu obce Beladice“.

Uvedený dokument je zverejnený na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-obce-beladice

 

Verejnosť sa môže vyjadriť – zaslať písomné stanovisko – k oznámeniu do 15 dní odo dňa zverejnenia, t.j. do 7.12.2019

na adresu: Okresný úrad Zlaté Moravce

                        odbor starostlivosti o ŽP

                        Sládkovičova 3

                          953 01 Zlaté Moravce