Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 07.11.2019

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mesta Zlaté Moravce, Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce  zo dňa 3.10.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:

  • 2 ks listnatého opadavého stromu Aesculus hippocastanum (pagaštan konský)  
    rastúcich na pozemku s parcelným č. KN – E 5682 a KN-E 5681/2, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce.
  • 6 ks listnatého opadavého stromu rodu Thuja occidentalis  (Tuja západná)
    rastúcich na pozemku s parcelým č. KN-C 1888/1, druh pozemku: ostatná plocha,  k.ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického (zlatnanska@tesarskemlynany.sk) potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.