Súpis chovateľov ošípaných neevidovaných v CEHZ v Žiline

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, ako vecne a miestne príslušná správa v zmysle § 8 ods. 3 a § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení oznamuje, že v súvislosti s nepriaznivou situáciou Afrického moru ošípaných (AMO) je potrebné nahlásiť chovateľov, ktorí majú jednu a viac ošípaných. 

Súpis chovateľov je Obec povinná zaslať najneskôr do 25.11.2019, z uvedeného prosíme o nahlásenie

chovateľov ošípaných neevidovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) v Žiline

na t.č. 0908724262 – Bc. Lucia Behúlová

               037/6426918 – Obecný úrad

Zároveň Vám oznamujú, že chovatelia sú povinní registrovať chov ošípaných (nahlásenie na Obecnom úrade, nie je postačujúce), ktoré držia pre vlastnú spotrebu čo i len jeden kus ošípanej.  

Prikladáme potrebné tlačivá:

Poučenie

Registrácia chovu D farma

Registrácia chovu