Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí schválilo

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany.

VZN č. 1-2019