Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce: Oznámenie o začatí posudzovania vplyvov na životné prostredie

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutý orgán zverejňuje informáciu o začatí posudzovania vplyvov na životné prostredie

„Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“

Uvedený zámer je zverejnený na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vieska-nad-zitavou-protipovodnova-ochrana-obce

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe na adresu: Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce najneskôr do 9.9.2019