Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľ/ka Materskej školy

Obec Tesárske Mlyňany ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom,  v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce  vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

                                                          v y h l a s u j e

                                           v ý b e r o v é   k o n a n i e
                                        na obsadenie miesta riaditeľa (-ky)
                     Materskej školy, Hlavná 1, 951 76 Tesárske Mlyňany

Požadované predpoklady a požiadavky na pozíciu sú uvedené tu:

výberové konanie na riaditeľa/riaditeľky MŠ