Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec zverejňuje informáciu o strategickom dokumente
„Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility je zverejnený na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samosprávneho-kraja

Konzultácie k dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra,

odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko:

Okresnému úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.