Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 10.10.2018

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti

Mesta Zlaté Moravce, ul. 1. mája 1/B, Zlaté Moravce zo dňa 9.10.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub :

  • 6 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela registra „C“ č. 1546/1, druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce
  • 4 ks drevín, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemkoch parcela registra „E“ č. 5681/2 a 5682 druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce
  • 1 ks dreviny, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúceho na pozemku parcela registra „E“ č. 5573/2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce
  • 1 ks dreviny, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúceho na pozemku parcela registra „E“ č. 5603 druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce
  • 1 ks dreviny, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parcela registra „E“ č. 5686 druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 dní od zverejnenia tejto informácie.

E-mailová adresa na doručenie: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.