16/02/2018 archive

Oznámenie o výsledku – Havarijná situácia – elektrický kotol v Školskej jedálni ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch“

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa  ponuka uchádzača GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, Nové Zámky, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH – najvýhodnejšia.

Strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje, že na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201-1   je zverejnený strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“   Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko: Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra do 15 dní od zverejnenia.