Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu rýchlostnej cesty

„R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok“

stavba: „Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice

              k.ú. Tesáre nad Žitavou

              kraj: Nitriansky, okres: Zlaté Moravce

 

Viac informácií:

  Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (1,4 MiB, 557 hits)