09/10/2017 archive

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu rýchlostnej cesty „R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok“ stavba: „Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice“       …

Chcem vedieť viac