Nariadenie na vykonanie deratizácie

Verejná vyhláška – Deratizácia

Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorou sa zverejňuje toto:

 

N A R I A D E N I E

starostu obce Tesárske Mlyňany na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany

      Starosta obce Tesárske Mlyňany v záujme starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods. 3 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

n a r i a ď u j e

vykonanie jarnej deratizácie objektov vo vlastníctve alebo správe fyzických osôb – občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie (podľa živnostenského registra ) a právnických osôb – podnikateľov (podľa obchodného registra ), na území obce Tesárske Mlyňany v termíne

od 10.4.2017 do 30.4.2017

a to celoplošne v obytných a iných budovách, vo výrobných prevádzkach, skladoch, poľnohospodárskych objektoch a zariadenia, na plochách, v administratívnych objektoch, pričom sa muší ošetriť aj existujúca kanalizačná sieť v úseku od objektu vo vlastníctve prípadne správe užívateľa, až po vyústenie do verejnej kanalizácie.

Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní plne hradiť majitelia, vlastníci alebo správcovia nehnuteľnosti v súlade s platnými zákonmi.

Je nutné aby právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia postupovali podľa Zákona

č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §12 ods. 2 písm. a – c, e, g a § 52 ods. 1 písm. k), t. j. aby zabezpečovali reguláciu živočíšnych škodcov na zamedzenie vzniku a šírenie prenosných ochorení v súlade s uvedeným zákonom.

 

Táto vyhláška bude po dobu 15 dní zverejnená na úradnej tabuli, prístupnej verejnosti

24 hodín denne a súčasne na webovej stránke Obce Tesárske Mlyňany.

 

V  Tes. Mlyňanoch, dňa 3.4.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ing. Štefan Valkovič

                                                                         starosta obce