Stratégia CLLD mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

Obstarávateľ, Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ so sídlom Malé Vozokany 46, 951 82 Malé Vozokany, IČO: 42119430, zastúpené Ing. Justínou Pálkovou, na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil

Stratégiu CLLD mikroregiónu „Požitavie – Širočina“.

 

Predmetné oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-clld-mikroregionu-pozitavie-sirocina

Okresný úrad Zlaté Moravce, OSŽP oznamuje verejnosti, že môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu zaslať na OÚ Zlaté Moravce, ISŽP do 15 dní, keď bolo oznámenie zverejnené.