12/02/2016 archive

Zverejnenie zámeru odpredaja časti obecného pozemku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer:

Aktualizácia rozpočtu ZŠ Štefana Moysesa

Obec Tesárske Mlyňany, ako zriaďovateľ ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch zverejňuje aktualizáciu rozpočtu ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch.