Oznam o výsledku – „Oprava strechy ZŠ Š. Moysesa – jedáleň“

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Oprava strechy ZŠ Š. Moysesa – jedáleň

V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača Jozef Švec, Tesárske Mlyňany, Hlavná 469 ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia.