Oznam o výsledku

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Nákup kalového čerpadla 

V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača AQUAMONTS, s.r.o., Komárňanská cesta 11, Nové Zámky, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  najvýhodnejšia.