Oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

1.  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 26.9.2014

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti Petra Meňharta, trvale bytom Dolná 173, Slepčany zo dňa 26.9. 2014 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parc. č. 2455/1 druh zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Tesáre nad Žitavou.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

 

2.  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 26.9.2014

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) a zákona

č. 198/2014 Z.z. podľa § 69 ods. 3 týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti Obce Choča, adresa Obecný úrad, Choča č.55 zo dňa 26.9. 2014 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks drevín  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich v obci Choča na pozemku parc. č. 1697/5 druh zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Choča.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.