Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 16.7.2014

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti Márii Halúzovej, bytom Hlavná 448, Tesárske Mlyňany zo dňa 14.6. 2014 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej na pozemku parc. č. 1070 druh zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Tesáre nad Žitavou.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.