Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch

VÝBEROVÉ KONANIE NA MIESTO RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany

Obec   Tesárske Mlyňany


ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom,
v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e


v ý b e r o v é   k o n a n i e
na obsadenie miesta riaditeľa (-ky)
Základnej školy Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

 

Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ďalšie požiadavky a kritériá:
• znalosť školskej legislatívy,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
• absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (možnosť doplniť po vymenovaní),
• znalosť práce s PC,
• oboznámenie sa s aktuálnou víziou školy.


Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania,
• štruktúrovaný životopis,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
• návrh koncepcie rozvoja základnej školy v súlade s aktuálnou víziou školy,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania.

 

Písomné prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú vo výberovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.
Prihlášky s označením 
„VK – riaditeľ ZŠ“ je možné podať osobne na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch alebo zasielať na adresu: Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná 647, 95176 Tesárske Mlyňany, najneskôr do 2. januára 2014 do 12,00 hodiny.

 

Tesárske Mlyňany, 09. 12. 2013                                               Ing. Štefan Valkovič, v.r.

                                                                                                             starosta obce