Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.
Dátum: 13.11.2013
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti obyvateľov bytového domu Arboréta Mlyňany v zast. Vierou Augustínovou dňa 13.11. 2013 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej na pozemku parc. č. 1374/1 druh pozemku záhrady, v k. ú. Mlyňany/ Bytový dom Arboréta Mlyňany, Vieska nad Žitavou 183/.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.
Písomné potvrdenie záujmu byť účastníkom konania zasielajte na adresu Obecný úrad, Hlavná 647, 951 76 Tesárske Mlyňany, elektronické potvrdenie na adresu zlatnanska@tesarskemlynany.sk.