List občanom k zberu papiera

Oznam Policajného zboru

Počas jesenných a zimných mesiacov, ale  najmä počas zníženej viditeľnosti, či už z dôvodu dažďa, hmly alebo skorého stmievania, častejšie dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Na zlepšenie viditeľnosti, ale hlavne bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky sa používajú reflexné prvky (reflexné pásky, samolepky, gumičky…) a reflexný bezpečnostný odev (vesta, bunda, pláštenka), ktoré môžu nemotorovému účastníkovi cestnej premávky zachrániť život.

          V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  musí mať chodec za zníženej viditeľnosti mimo obce idúci  po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Rovnako za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci         po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy     na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami   na nohy alebo v detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

 

          Použitie reflexného oblečenia alebo reflexného prvku najmä v obci aj nad rámec zákona môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie počas zníženej viditeľnosti, nepriaznivého počasia alebo tmy. Treba si uvedomiť, že bezpečnosť cestnej premávky sa týka nás všetkých a vidieť a byť videný v cestnej premávke za tmy i za svetla je dôležité.

Plagát – ako správne triediť odpad

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: 501 – 02- Odlučovač ropných látok

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-02- Odlučovač ropných látok  

katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou

parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2832

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania parcela registra „E“ č. 2832

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: 501-03- Odlučovač ropných látok

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-03- Odlučovač ropných látok –  

katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou

parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2832, 2833

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – parcela registra „E“ č.832,2833

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavebný objekt: 501 – Cestná kanalizácia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501 Cestná kanalizácia

katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou

parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2878/3

 

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania -parcela registra „E“ č. 2878/3

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: Odlučovač ropných látok km 1,961

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-05- Odlučovač ropných látok – km 1,961  

katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou

parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2748/15

Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania -parcela registra „E“ č. 2748/15

Územný plán obce Vieska nad Žitavou – záverečné stanovisko

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec zverejňuje:

 

Územný plán obce Vieska nad Žitavou  – záverečné stanovisko

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vieska-nad-zitavou

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Zlaté Moravce.

Zverejnenie zámeru odpredaja – Dominika Bencová

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

zverejnenie zámeru Bencová

 

Pozvánka na slávnostné otvorenie a posvätenie DHZ